Tekuće održavanje liftova (servisiranje) obuhvata pregled postrojenja lifta i kontrolu njegovog rada, prema tehničkom upustvu proizvođača, prema pravilniku o bezbednosti liftova (101/2010) redovno odrzavanje liftova se vrši jednom mesečno i obuhvata:

 • Konstatovanje kvara
 • Izlazak po pozivu, zbog zastoja lifta i otklanjanje kvara, bez učešća materijala
 • Proveru pravilnosti rada svih sigurnosnih uredjaja, a naročito rada sigurnosnih uredjaja kočnice pogonske mašine, hvatačkog uredjaja, graničnika brzine, krajnih sklopki, odbojnika,vrata voznog okna i zabrave voznog okna
 • Proveru noseće užadi ili lanaca i njihove veze sa kabinom i protiv tegom
 • Zamenu signalnih sijalica i standardnih sijalica u kabini lifta, voznom oknu i mašinskoj kućici
 • Proveru izolacije svih strujnih kola i njihovih veza sa uzemljenjem
 • Čišćenje i podmazivanje svih delova lifta
 • Proveru ispravnosti rada lifta pri vožnji I pri stajanju
 • Zamenu prekidača za svetlo i uložaka osigurača u mašinskoj kućici
 • Zamenu razbijenog stakla na vratima kabine lifta
 • Lice koje obavlja poslove odrzavanja lifta prisustvuje prilikom redovnog godisnjeg pregleda lifta

NAPOMENA: na osnovu Zakona o tehničkim propisima za liftove, pozivamo teničku kontrolu jednom godišnje, a na teret skupštine stanara.

Obaveza ZTR “VI & VI” je da nakon telefonske prijave, dogovori sa predsednikom skupštine zgrade izlazak na teren. Posao se obavlja u skladu sa radnim nalogom, kojom se definiše obim intervencije. Obaveza predsednika skupštine zgrde je da bude pristan u toku intervencije, kako bi potpisao radni nalog ili da ovlasti osobu koja će to učiniti umesto njega.