Tekuće održavanje instalacija centralnog grejanja podrazumeva pregled, defektažu i održavanje glavne instalacije u tehnički ispravnom stanju bez investicionih radova:

  • Pregled, provera instalacija i konstatovanje kvara
  • Zatvaranje dela sistema grejanja u slučaju kvara, i ponovo puštanje u rad sa odzračivanjem
  • Prepakivanje postojećih radijatorskih ventila u stanu, bez zamene istih
  • Odzračivanje sistema ne centralnim odzračenim slavinama i na radijatorskim odzrakama